Lapsevanemale

Võtame vastu uusi õpilasi 2019/202+ õppeaastal õpperühmadesse ja kooriklassidesse.

Õppetööga alustame 02.09.2019.

Tasud:

3-6 a. 1 kord nädalas 30.- EUR kuu
7-9 a. 2 tundi nädalas 35.- EUR kuu va Nõmme Kultuurikeskuse rühm (1 tund nädalas 30.- EUR kuu)
10-12 a. 2 tundi nädalas 35.- EUR kuu
13-17 a. 2 tundi nädalas (millest üks individuaaltund 30 min.) 40.- EUR kuu
18-… a. 2 tundi nädalas(millest üks individuaaltund 30 min.) 45.- EUR kuu
individuaaltund 45.- EUR
kooriklass 30.- EUR kuu

Registreerimine alates 01.08.2019 esitatud avalduste alusel aadressile piret@minimuusikal.ee või tel.5271273.

Täname, et olete valinud oma lapse arendamiseks muusikalised väljendusvahendid. Muusika rikastab inimest nii emotsionaalselt kui sotsiaalselt. “Minimuusikali” laulustuudios lähenetakse igale lapsele individuaalselt ja tehes koos järjepidevat tööd saavutame ka soovitud tulemuse.

Armsad emad ja isad!
Meelespea!

1) Hooliv lapsevanem garanteerib oma lapse osalemise tunnis ja ei hiline, sest nii segame teisi, kes on juba asunud õppetööle

2) Hooliv lapsevanem tunneb pidevat huvi oma lapse arengu vastu, julgustab ja tunnustab teda kodus ning külastab kõiki esinemisi.

3) Hooliv lapsevanem annab panuse ka laulustuudio arengusse, aidates leida esinemisvõimalusi ja sponsoreid ning muretsedes esinemisriietuse.

4) Hooliv lapsevanem teatab õpetajale lapse puudumise põhjuse ja õppetööst eemaldumisest ühe kuu ette.

5) “Minimuusikali” laulustuudio töö jaotub kahte semestrisse:
1.september kuni jõulukontsertid (detsembri 3-s nädal)
2.jaanuar kuni kevadkontsertid (mai viimane nädal)

6) Laulustuudioga liitudes tuleb täita avaldus ning edastada see laulustuudio õpetajale.

7) Laulustuudio vastuvõtmise periood kestab kuni 01.10.2019. Peale 01.10.2019 võetakse õpilasi vastu rühmadess vaid vabade kohtade olemasolu korral.

8) Õppeperioodi (01.09.2019-21.06.2020) hulka kuuluvad õppevaheajad vastavalt üldhariduskoolide õppeajale.

9) Kuu õppetasu maksmist arvestatakse 01-nda kuupäeva seisuga. Kui õpilane liitub laulustuudioga kuni jooksva kuu 15-nda kuupäevani kohustutakse tasuma ka käesoleva kuu täistasu.

10) Õppetasu kuulub tasumisele vastavalt laulustuudio õppetasude hinnakirjas määratud summas olenemata õpilase laulustuudios osalemise kordadest v.a. punktis 12 toodud põhjustel.

11) Kui õppetasu ei ole laekunud tähtajaks, on õpetajal õigus keelduda Osaleja õpetamisest. Üle kokkulepitud maksetähtaja läinud õppetasu võla korral on laulustuudiol õigus kajastada võlgnike nimekiri “Minimuusikali” laulustuudio koduleheküljel.

12) Ümberarvestus ja tasaarveldus toimuvad ainult lapsevanema avalduse alusel. Ümberarvestus ja tasaarveldus kehtivad põhjendatuna vähemalt 14 järjestikku puudutud kalendripäeva korral. Sellisel juhul osaleja vabastatakse õppetasust vastavalt puudutud perioodile.

13) Osaleja kustutatakse laulustuudio õpilaste nimekirjast automaatselt õppeperioodi lõpus. Õppeperioodi kestel laulustuudiost lahkuvad osalejad kustutatakse nimekirjast kirjaliku avalduse alusel. Jooksva kuu lahkumisavaldus peab laekuma 15-ndaks kuupäevaks, hiljem esitatud avalduse põhjal kustutatakse õpilane järgmise kuu esimese kuupäeva seisuga.

14) Õppetasu palume kanda MTÜ Kontsertagentuur Bel canto kontole A/a 10220005693017 ja selgitusse märkida: lapse nimi, vanus ja tasutav kuu.

15) Avalduse näidis:

“Minimuusikali” laulustuudio juhatajale


Avaldus.

Palun vastu võtta……………………………………………………………………………………

(osaleja nimi)

(edaspidi Osaleja) alates ……………………………………………………………………..

(liitumise kuupäev)

“Minimuusikali” laulustuudiosse………………………………………………………………

(rühma nimetus lapse vanuse ja lasteaia v.kooli järgi)

2019/2020 õppeaastal (01.09.2019 – 31.08.2020), mille õppekavajärgne õppeperiood kestab 10 kuud (sept.-juuni).

Osaleja andmed (palume täita trükitähtedega):

…………………………………………………………………………………………………………..

(ees- ja perekonnanimi)

……………………………………………………………………………………………………………

(sünniaeg ja vanus 01.09.2019 seisuga)

……………………………………………………………………………………………………………

(kool klass v. lasteaed rühm)

Maksja andmed(palume täita trükitähtedega):

…………………………………………………………………………………………………………..

(ees- ja perekonnanimi)

………………………………………………………………………………………………………….

(e-posti aadress, mob.tel.)

Osaleja eest kohustun tasuma õppetasu ettemaksuna 04-ndaks kuupäevaks MTÜ Kontsertagentuur Bel canto kontole A/a 10220005693017

……………………………………………………… ………………………………………………….

……………………………………………………… ………………………………………………….

……………………………………………………… ………………………………………………….

……………………………………………………… ………………………………………………….

……………………………………………………… ………………………………………………….

……………………………………………………… ………………………………………………….

(Allkiri) (kuupäev)

……………………………………………………… ………………………………………………….