Laulustuudio põhikiri

Laulustuudio “Minimuusikal”

Põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Huvialakooli nimi on laulustuudio “Minimuusikal” (edaspidi nimetatud laulustuudio).
1.2. Laulustuudio on eraomandil põhinev koolitusasutus, mis korraldab muusikaalast õppetööd ja tegutseb Erakooliseaduse, teiste Eesti Vabariigi seaduste ja nende alusel anted õigusaktide, omaniku põhikirja ning käesoleva põhikirja järgi.
1.3. Laulustuudio omanik on mittetulundusühing Kontsertagentuur Bel canto (edaspidi Omanik). Laulustuudio korraldab oma tegevust kooskõlas Omaniku eesmärkidega.
1.4. Laulustuudio asukoht on Tallinna linn, Eesti Vabariik. Laulustuudio tegutseb Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades.
1.5. Laulustuudiol on oma sümboolika.
1.6. Laulustuudio asjaajamiskeel on eesti keel.
1.7. Laulustuudio tegevusaasta algab 1.septembril ja lõppeb 31.augustil, aruandeaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

2. Tegevuse eesmärgid ja töökorralduse alused

2.1. Laulustuudio eesmärk on õpetada, arendada edendada muusikat.
2.2. Eesmärgi saavutamiseks laulustuudio:
2.2.1. Korraldab muusikaalaseid õpiringe, vabahariduslikke kursuseid, loenguid, seminare, konverentse ja täiendkoolitusi;
2.2.2. organiseerib muusikaalaste õppevahendite tootmist, kirjastamist ja levitamist;
2.2.3. annab välja stipendiume õppe-, teadus- ja loometööks põhikirjajärgsetel eesmärkidel;
2.2.4. loob ja tihendab koostööd Eesti ning rahvusvaliste partneritega muusikahariduse valdkonnas.
2.3. Õppetöö korraldamisel toetub laulustuudio õppekavadele, millised kinnitab õppekollegium.
2.4. Õpingute läbinutele antakse tunnistus.

3. Juhtimine

3.1. Laulustuudiot juhib juhatus.
3.2. Juhatus on Laulustuudio kollegiaalne juhtorgan.
3.3. Oma töö korraldamiseks valib juhatus enda liikmete hulgast juhatuse esimehe.
3.4. Laulustuudio juhatuse pädevusse kuulub:
3.4.1. eesmärkide muutmine;
3.4.2. õppekolleegiumi liikmete määramine;
3.4.3. laulustuudio eelarve kinnitamine ja muutmine;
3.4.4. põhikohaga õpetajate kutsumine;
3.4.5. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse ega põhikirjaga anted teiste organite pädevusse.
3.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas ning kui seda nõuab kirjalikult üks juhatuse liikmetest.
3.6. Juhatuse kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
3.7. Juhatuse otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletavad kõik juhatuse liikmed.

4. Õppekolleegium

4.1. Laulustuudio õppekolleegiumi liikmete ülesandeks on:
4.1.1. õppekavade koostamine, tellimine, hindamine ja arendamine;
4.1.2. ettepanekute tegemine laulustuudio juhatajale vajalike õpetajate valikul;
4.1.3. õpingutest osavõtjate vastuvõtutingimuste koostamine;
4.1.4. ettepanekute tegemine õppematerjalide koostamiseks või tellimiseks.
4.2. Õppekolleegiumi liikmed valitakse ja kinnitatakse laulustuudio juhatuse poolt üheks aastaks.
4.3. Laulustuudio juhataja kutsub õppekolleegiumi kokku vastavalt vajadusele, aga vähemalt üks kord aastas.

5. Laulustuudio juhatus

5.1. Laulustuudio juhataja korraldab laulustuudio tegevust ning vastutab selle eest.
5.2. Laulustuudio juhataja kordineerib õppekolleegiumi tööd.
5.3. Laulustuudio töölepingu sõlmib, muudab ja lõpetab laulustuudio Omanik.
5.4. Laulustuudio juhatajal on õigus sõlmida õppetöö läbiviimiseks vajalikke teenuse osutamise lepingud.

6. Finantseerimine ja järelvalve

6.1. Laulustuudio tegevust finantseeritakse õppemaksudest, omaniku majandustegevuse tulust, annetustest ja toetustest ning muudest allikatest.
6.2. Laulustuudio tegevuse üle teostatakse järelvalvet Omaniku audiitorkontrolli käigus.

7. Tegevuse lõpetamine

7.1. Kui laulustuudio Omanik otsustab Laulustuudio tegevuse lõpetada, teatatakse sellest õpilastele, töötajatele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.